U agenciji Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR u Podgorici okončan trening za pružanje pravne pomoći strancima-azilantima

Obzirom da je počeo sa primjenom novi zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca Sl.CG br.002/17 od 10.01.2017.godine Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR  je dana 17.04.2018.godine organizovala i uspješno sprovela trening za advokate iz Podgorice i Bara, gdje se inače nalaze centri za azilante u Crnoj Gori.

Advokat Elvis Duraković iz Bara među ostalima je od tada sertifikovani advokat za zastupanje i pružanje pravne pomoći strancima-azilantima kojima je potrebna međunarodna ili privremena zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Azil se daje strancima kojima je potrebna međunarodna zaštita u skladu sa Konvencijom o statusu izbjeglica iz 1951. godine, Protokolom o statusu izbjeglica iz 1967. godine, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine i drugim ratifikovanim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, saglasno Zakonu o azilu.

Osnovni principi koji su inkorporirani u Zakon o azilu su zabrana vraćanja i protjerivanja, nediskriminacija, povjerljivost i zaštita podataka, jedinstvo porodice, nekažnjavanje za nezakoniti ulazak ili boravak, zaštita
lica sa posebnim potrebama, odredbe koje se odnose na pol, poštovanje pravnog poretka, pravna zaštita, saradnja sa UNHCR-om...

Ove godine azil u Crnoj Gori zatražilo je 458 ljudi, a samo prošle sedmice bilo 76 aplikacija. Dok u 2017. godini ukupan broj tražilaca azila je bio 849. Najveći broj azilanata je iz Alžira, Maroka, Sirije, Avganistana…dok trenutno stanje stvari na geopolitičkoj sceni pokazuje da će priliv stranaca kojima je potrebna zaštita u CG biti sve veći, pa se smatra neohodnim da moramo biti spremni na to.