Uspješno položen ispit za obavljanje poslova lobiranja pred Komisijom Agencije za sprječavanje korupcije

Dana 28.06.2018.godine je Advokat Elvis Duraković uspješno položio ispit za obavljanje poslova lobiranja pred Komisijom Agencije za sprječavanje korupcije, shodno Zakonu o lobiranju ("Službeni list CG", br. 52/2014), te nakon toga isti je upisan kao treći Lobista u registar lobista koji vodi pomenuta Agencije na period od tri godine. Tako da Advokatska kancelarija Duraković je od sada sertifikovana za pružanje Usluga lobiranja kako fizičkim i pravnim licima iz Crne Gore, tako i fizičkim i pravnim licima iz inostranstva.


Prema Zakonu o lobiranju (član 2) „lobiranje je djelatnost kojom se vrši uticaj na organe zakonodavne i izvršne vlasti na državnom, odnosno lokalnom nivou, organe državne uprave, nezavisna tijela, regulatorna tijela, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili su u većinskom državnom vlasništvu u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa naručioca lobiranja, u skladu sa zakonom”.