Uspješno sprovedena obuka za advokate pod nazivom "Djelotvorna pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku" koja je održana održana 21. i 22. februara 2019. godine u hotelu "Bianca" u Kolašinu.

U sklopu projekta “Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje primjene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou (FILL)” advokat Elvis Duraković je bio učesnik uspješno sprovedene obuke pod nazivom  “Djelotvorna pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku” koja je održana održana 21. i 22. februara 2019. godine u hotelu “Bianca” u Kolašinu.  Ova aktivnost je realizovana od strane Evropske unije i Savjeta Evrope, sa ciljem jačanja kapaciteta advokata radi efikasnije primjene nacionalnih mehanizama za osiguravanje suđenja u razumnom roku, u svijetlu člana 6(1) Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Obuka je sprovedena kroz tri sesije i to: Sesija I - Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou, Sesija II - Pravni lijekovi za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku na nacionalnom nivou i Sesija III - Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na član 6 (1).